برنامه نویسی فول استک MERN-Stack

نیمه خصوصی 150 ساعته

تومان 8،300،000
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Material-UI
 • ReactJS
 • Redux
 • Node.js
 • Express
 • MongoDB
 • Mongoose
جدید

برنامه نویسی فرانت اند

نیمه خصوصی 120 ساعته

تومان 6،200،000
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript&TypeScript
 • Bootstrap
 • Material-UI
 • ReactJS
 • Redux
 • Git&GitHub
 • Next.js
 • Algorithm
 • Problem Solving
جدید

برنامه نویسی فرانت اند

نیمه خصوصی 80 ساعته

تومان 3،800،000
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • Material-UI
 • ReactJS
 • Redux
207
رایگان!

وبلاگ

آخرین مطالب اینستاگرام

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی کورسا

پیشخوان کتاب

معلومات خود را نامحدود افزایش دهید