دانلود بک گراند به فرمت svg:

https://www.heropatterns.com

ساخت border-radius :

https://9elements.github.io/fancy-border-radius

پالت رنگی:

https://colordrop.io/popular/

getBoundingClientRect() :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/getBoundingClientRect